ERI qlife - Cloudový systém pre monitorovanie Zdravia & Starnutia

Entropy Regulating Intelligence – Princípy

“Život je séria prirodzených a spontánnych zmien.“ Lao Tzu, 6. storočie pred n. l.

 

Starnutie je jednou z prvých, dôležitých a nevyhnutných skúseností v ľudskom živote. Existujú rôzne teórie popisujúce príčinu starnutia. Väčšina z nich je čisto biologická. Zdá sa, že základná, skutočná príčina starnutia ako fenoménu je skôr termodynamická. Proces starnutia je séria nepretržitých, po sebe idúcich zmien v biologickom systéme spôsobených všeobecnou tendenciou zvyšovania entropie (chaosu, neusporiadanosti). Všetky biologické, morfologické a štrukturálne zmeny sa vyskytujú v dôsledku nárastu entropie. Tá istá príčina núti objekt, baktérie alebo človeka starnúť. Sú to základné prírodné (termodynamické) zákony, ktoré nás a okolité objekty a vo všeobecnosti celý Vesmír nútia meniť stav systému a starnúť. (1)

 

Entropia je teda parameter, ktorý je nadradený ostatným javom a najlepšie vystihuje starnutie. Na začiatku sa zmena entropie objavuje ako dôsledok akumulácie hmoty (rast). Neskôr dominuje rozklad a konfiguračné zmeny v dôsledku rôznych chemických reakcií (voľné radikály, rozklad, fragmentácia, akumulácia toxickych látok ai. (2)

 

Entropia je jedným z najdôležitejších pojmov vo fyzike a v teórii informácií. Neformálne je entropia mierou množstva porúch vo fyzickom alebo biologickom systéme.
Je to parameter, ktorý charakterizuje chaotický pohyb častíc.
Prejavuje sa stupňom molekulárnej, atómovej a iónovej poruchy alebo chaosu.
Čím vyššia je entropia systému, tým menej informácií o systéme máme. Informácie sú teda formou negatívnej entropie.(3)
Entropia charakterizuje priemerné množstvo informácií obsiahnutých v danom predmete.
V disipatívnych biologických systémoch je hlavnou hnacou silou procesu starnutia entropia a jej variácie medzi poriadkom a chaosom.

 

Smrť/zničenie v biologických systémoch nastáva v dvoch prípadoch:
0. Pri nulovej entropii – systém sa zrúti do bodu.
1. Keď je entropia blízka 1, systém sa rozpadne, rozptýli, disipatuje.

Rozsah medzi 0 a 1 predstavuje úzky gradient entropie, ktorý je určený pre život.

Nižšia rýchlosť produkcie entropie umožňuje organizmu žiť dlhšie a umožňuje väčšiu metabolickú prácu. Rýchlosť starnutia a dozrievania zjavne súvisí s rýchlosťou produkcie entropie celého systému. (4)

Ako merať informáciu (entropiu) telesných systémov?

Existencia, povaha a funkcia koherentného stavu ďaleko od termodynamickej rovnováhy je v biologických systémoch nevyhnutnou podmienkou existencie života. Tento stav je exitovaný, dynamický a udržiavaný dodávaním energie.

Výnimočná elektrická polarita biologických objektov a ich interakcie naznačujú významnú úlohu endogénneho elektromagnetického poľa (EMP) generovaného živými bunkami. (5)

Čo je zdrojom dynamického EMP v živých organizmoch?

Kombinácia biofyziky, molekulárnej biológie a informatiky odhaľuje tajomstvá „fyziky života“ prostredníctvom jemných elektrických síl prejavujúcich sa ako stopy hmotného tela.

 

Molekuly majú za normálnych okolností rôzne elektrické náboje, a preto počas molekulárnej vibrácie vznikajú malé formy elektromagnetického poľa. Tieto polia sa dnes dajú najlepšie merať v optickej časti spektra. EMP uľahčujú kvantové informatívne procesy v koherentných doménach molekulárneho, nábojového a elektrónového spinového pohybu. To pomáha koordinovať rôznorodé, vzájomne prepojené procesy prebiehajúce v bunkách, tkanivách a orgánoch. (6)

 

Vo vyšších rastlinných a živočíšnych organizmoch existujú najmenej tri úrovne elektrických systémov:

 1. Prvý systém je súbor membránových elektrických potenciálov buniek a mitochondrií.
 2. Druhý systém predstavujú elektrokinetické procesy polárnych tekutín – krvi a lymfy. Vznikajú z rozdielov elektrických potenciálov (gradientov) počas prúdenia týchto tekutín cez porézne prepážky/difúzia cez membrány.
 3. Tretím systémom sú piezoelektrické vlastnosti usporiadaných molekulárnych, supramolekulárnych a kryštalických štruktúr v tkanivách organizmov (napr.kolagenové štruktúry).

 

Štúdie ukázali, že pravidelnosť zmien elektrického poľa počas fyziologických a patologických procesov je dôležitou charakteristikou životne dôležitých procesov a patológie.

Ukázalo sa, že patologické nálezy sú sprevádzané vyšším stupňom poruchy (entropie) v dynamike elektrického poľa.

Potvrdila sa možnosť korekcie niektorých patologických procesov aktívnou korekciou elektrického poľa. (7)

 

Kumulatívne dôkazy potvrdzujú dominantnú úlohu entropie a jej priamy súvis so starnutím a vznikom ochorení.

Biologické systémy sú vnútorne usporiadané vesmíry biochemických, elektromagnetických a gravitačných interakcií v konštantnom toku. Komponenty takýchto zložitých organizmov oscilujú okolo systémov ustáleného stavu, aby udržali celkovú rovnováhu. Koherencia, kooperativita a zhoda oscilačných frekvencií a trajektórií biologických mikrokomponentov je nevyhnutná na udržanie fyziologických homeostatických mechanizmov prenosu signálu. Nedokonalé hmotné telo vždy existuje s určitým množstvom neporiadku s istou úrovňou konfiguračnej a elektrodynamickej entropie. (8)

Meranie entropie v živých systémoch otvára nový nástroj na udržanie homeostázy, oddialenie nástupu chorôb a spomalenie procesu starnutia.

„ERI qlife“ je jedným z prvých cloudových softvérových systémov na meranie a korekciu entropie v biologických systémoch pomocou umelej inteligencie.

Entropia sa meria pomocou ultracitlivej antény, ktorú človek pri skenovaní drží v ruke a je pripojená k počítaču. Zaznamenáva jemnú elektrickú emisiu vyžarovanú z buniek, tkanív, orgánov a molekúl (ako sú napr.hormóny, enzýmy, neuropeptidy atď.). Elektrická emisia obsahuje veľké množstvo informácií o štruktúrach a metabolických procesoch v bunkách a v extracelulárnom priestore. Mikroelektrické pole je analogické so stavom hmoty a jej dynamiky.

 

 

ERI qlife využíva moderné technológie na digitalizáciu zaznamenaného mikroelektrického poľa a jeho porovnanie s referenčnými hodnotami zdravých organizmov. Na základe toho odhaľuje hlavné odchýlky vo vzťahu k jednotlivým orgánom a telesným systémom. Koherencia (nízka entropia) alebo inkoherencia (vyššia entropia) mikroelektrickej emisie je v priamej korelácii so zdravím, patológiou a procesom starnutia.

Čo umožňuje ERI qlife analyzovať údaje?

Vývoj umelej inteligencie, “computer learning” a počítačové spracovania prirodzeného jazyka umožnil autorom ERI qlife vyvinúť algoritmy založené na sémantickej analýze umožňujúcej extrahovať relevantné informácie z digitalizovanej mikroelektrickej emisie. Je to výkonný nástroj na analýzu veľkých dát rôzneho pôvodu.

„Pokrokové algoritmy, čoraz výkonnejšie počítače a prax založená na analýze veľkých dát urobili z počitačovo-riadenej sémantickej analýzy skutočne mocný nástroj s množstvom aplikácií v reálnom svete.

Dokáže extrahovať relevantné a užitočné informácie z veľkého množstva neštruktúrovaných údajov, medzi inym aj zo zdanlivo chaotického elektrického poľa vyžarovaného organizmom.

A ešte oveľa viac!.. (9)

Ako ERI qlife koriguje odchýlku entropie (inkoherenciu)?

Softvér ERI zaznamenáva a analyzuje digitálne vzory dynamického mikroelektrického poľa a úroveň jeho koherencie alebo inkoherencie. Akonáhle umelá inteligencia v softvéri ERI zistí vysokú úroveň nesúdržnosti súvisiacej s patológiou, vypočíta a následne vygeneruje komplementárny korekčný signal, ktorý je zameraný na obnovenie koherencie mikroelektrickej emisie, aby sa obnovilo takzvané nelokálne spojenie medzi bunkami. Tu sa dotýkame kvantovej mechaniky biologických systémov, ktorá hovorí: Biologické kvantové systémy vykazujú jav nelokálnych interakcií na úrovni atómov, molekúl a buniek. V zdravých orgánoch existuje vzor vysokého stupňa koherencie mikroelektrickej emisie. Koherencia predstavuje nelokálne spojenie medzi bunkami, ktoré zachováva optimálnu informačnú hustotu daného systému.(10)

 

Systém ERI qlife dokáže obnoviť optimálne úrovne koherencie a informačnej hustoty veľkého množstva procesov v tele, vrátane autofágie, apoptózy a iných vnútro- a extracelulárnych regulácií a životne dôležitých procesov súvisiacich so starnutím a patológiou.

ERI qlife tak ponúka unikátny nástroj na sledovanie, korekciu a spomalenie procesu starnutia, nástupu ochorení na všetkých úrovniach biologickej hierarchie organizmu ako sú:
telesné systémy, orgány, extracelulárna matrix, bunky, proteíny, molekuly, anorganické látky a elektricky nabité častice.

Jedinečnosť ERI qlife:

Jediná patentovaná technológia AI, ktorá:

 • Digitalizuje mikroelektrickú emisiu biologických systémov pomocou spektrálnej analýzy v umelej inteligencii
 • Zisťuje úroveň informačnej entropie a jej hustotu (koherenciu a inkoherenciu) a koriguje jej odchýlku od optimálneho stavu
 • Identifikuje kauzality medzi poruchami v organizme
 • Spomaľuje proces starnutia

 

Cloudový systém „ERI qlife“ otvára modernú cestu prevencie, monitorovania zdravia a predlžovania vysokej kvality života.

 

Táto technológia je certifikovaná podľa noriem EÚ a je dostupná pre praktické využitie pre porfesionálov aj laikov. Softvér ERI sa stiahne z cloudu do ľubovoľného počítača a ultracitlivá anténa sa klientovi doručí kuriérom.

Literatúra:

 1. Equation of Life – Aging As Change of State of Dissipative System at Quasi-Steady State
  Marko Popovic C, S University of Belgrade, Faculty of Chemistry, Belgrade, Serbia Ivan Juranic University of Belgrade, Institute for Chemistry, Technology and Metallurgy,, Belgrade, Serbia
  https://thermosymposium.org/archive/symp18/pdf/Abstract_1033.pdf
 2. Thermodynamic Mechanism of Life and Aging
  Marko Popovic Department of Chemistry and Biochemistry, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA “Life is a series of natural and spontaneous changes.” Lao Tzu, VI century B.C.
  Department of Chemistry and Biochemistry, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA, Marko Popovic on 26 January 2018.
  https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.08073.pdf
 3. Classical and Quantum Information Theory, 3.2 Thermodynamic Entropy
  Science Direct, Dan C. Marinescu, Gabriela M. Marinescu, 2012.
  https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/thermodynamic-entropy
 4. Health, Aging and Entropy, Vlastislav Navratil, School and Health 21, 2011.
  https://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/39/texty/eng/34_navratil_eng.pdf
 5. Postulates on electromagnetic activity in biological systems and cancer
  Integr. Biol., 2013, 5, 1439-1446
  Jiří Pokorný a, Jan Pokorný *bc and Jitka Kobilková
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2013/ib/c3ib40166a
 6. Biophysical mechanisms complementing “classical” cell biology
  Richard H.W. Funk1, Institute of Anatomy, TU-Dresden, Center for Theoretical Medicine, Fiedlerstr. 42, 01307 Dresden, Germany
  DOI: 10.2741/4625 Volume 23 Issue 5, pp.921-939
  Published: 01 January 2018.
  https://www.fbscience.com/Landmark/articles/10.2741/4625
 7. Influence of electric, magnetic and electromagnetic fields on biological objects
  G.N.Zatsepina, S.V. Tulsky.Department of Biophysics, Faculty of Physics, Moscow State University M.V. Lomonosov. URSS. 2011. 320 с. ISBN 978-5-9710-0335-9
  https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=109889
 8. A quantum theory of disease, including cancer and aging.
  Jerry I. Jacobson, Institute of Theoretical Physics and Advanced Studies for Biophysical Research, Jupiter, FL, USA, Integrative Molecular Medicine, 2016.
  https://www.oatext.com/A-quantum-theory-of-disease-including-cancer-and-aging.php
 9. What is Semantic Analysis, Zeta Marketing Platform.
  Michael Rossi, April 29, 2020.
  https://zetaglobal.com/blog/what-is-semantic-analysis/
 10. The future of quantum biology
  Adriana Marais,Betony Adams,Andrew K. Ringsmuth, Marco Ferretti an others,
  14 November 2018 https://doi.org/10.1098/rsif.2018.0640
  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2018.0640

© všetky práva vyhradené – CME Swiss, s. r. o.